BERLİN’DE 19.04.2020 SAAT 23:59’A KADAR GEÇERLİ YENİ KORONAVİRÜS YÖNETMELİĞİ (ALMANCA ve TÜRKÇE)

Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin

Yeni Tip Koronavirüs’ün Berlin’de Yayılmasını Engellemeye Yönelik Yönetmelik

Der Senat von Berlin, 02.04.2020

Verordnung zur Änderung der Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin

(SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV)

Aufgrund des § 32 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist, verordnet der Senat:

 

Artikel 1 – Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung

Die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 22. März 2020, verkündet am 22. März 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Gesetz vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764) geändert worden ist, berichtigt am 24. März 2020 (GVBl. S. 224), wird wie folgt neu gefasst:

1. Madde – SARS-CoV-2-Engelleme Önlemleri Yönetmeliği’nin Değiştirilmesi

Son Olarak 9 Kasım 1995 tarihli yasa (GVBl. S. 764) ile değiştirilen 29 Ocak 1953 tarihli Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın (GVBl. S. 106) 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 22 Mart 2020 tarihinde ilan olunan ve 24 Mart 2020 tarihinde (GVBl. S. 224) tashih edilen SARS-CoV-2-Engelleme Önlemleri Yönetmeliği, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

1. Teil Bestimmungen für Veranstaltungen und Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens

§ 1 Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen dürfen nicht stattfinden.

(2) Vom Verbot des Absatzes 1 ausgenommen sind Veranstaltungen und Zusammenkünfte, einschließlich Sitzungen des Deutschen Bundestages und seiner Ausschüsse, des Bundesrates und seiner Ausschüsse, des Abgeordnetenhauses und seiner Ausschüsse, der Bundesregierung, des Senats von Berlin, des Verfassungsgerichtshofes von Berlin, der Bezirksverordnetenversammlungen und ihrer Ausschüsse sowie der Auslandsvertretungen, der Gerichte, der Gremien und Behörden von Bund und Ländern sowie anderer Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen.

(3) Ebenso ausgenommen sind Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlich-rechtlichen Leistungserbringung, der Versorgung und der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung, der Aufrechterhaltung des Betriebs von Wirtschaftsunternehmen, der Erfüllung von personalvertretungsrechtlichen Aufgaben oder der Arbeit von Betriebsräten dienen.

(4) Nicht erfasst von dem Verbot des Absatzes 1 ist der außerhäusliche Aufenthalt mehrerer Personen im Sinne von § 14 Absatz 3 Buchstabe i. Ausgenommen vom Verbot von Absatz 1 sind zudem Veranstaltungen und Zusammenkünfte im privaten oder familiären Bereich von bis zu 10 Personen, sofern diese aus zwingenden Gründen erforderlich sind. Hiervon erfasst sind insbesondere die Begleitung Sterbender und Trauerfeiern.

(5) Unvermeidbare Zusammenkünfte und Ansammlungen anlässlich der nach dieser Verordnung zugelassenen Tätigkeiten, insbesondere bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, sind ebenfalls vom Verbot des Absatzes 1 ausgenommen.

(6) Bei den nach Absatz 4 vom Verbot ausgenommenen Veranstaltungen und Zusammenkünften sind die anwesenden Personen in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift und Telefonnummer. Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vollständig auszuhändigen

(7) Für Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 20 Teilnehmenden kann die Versammlungsbehörde in besonders gelagerten Einzelfällen auf Antrag Ausnahmen vom Verbot des Absatz 1 zulassen, sofern dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Das zuständige Gesundheitsamt ist fachlich an der Entscheidung nach Satz 1 zu beteiligen.

1. Bölüm – Etkinliklere ve toplumsal yaşama ait kurumlara dair hükümler

Madde 1

(1) Halka açık ve kapalı her türlü etkinlik, toplantı, bir araya geliş ve kalabalıklar yasaklanmıştır.
(2) Almanya Federal Meclisi’nin genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları, Federal Konsey’in genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları, Berlin Eyalet Meclisi’nin genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları da dahil olmak üzere, Federal Hükümet’in, Berlin Senatosu’nun ve Berlin Anayasa Adalet Divanı’nın toplantıları, ilçe meclislerinin genel kurulları ve komisyonlarının toplantıları, ayrıca yabancı ülke temsilciliklerinin, mahkemelerin, federal ve eyalet düzeyindeki resmi kurum ve dairelerin ve kamu görevi sürdüren diğer makamlarla kurumların toplantıları, 1. fıkradaki yasaktan muaftır.
(3) Kamu güvenliği ve düzeninin ayakta kalmasına, kamu ve idari hizmetlerin sunulmasına, kamusal ihtiyaçların giderilmesine, halkın sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet eden kurumlarla, iktisadi kuruluşların işletilmesini ayakta tutan, personelin hukuksal temsiline veya işyeri işçi temsilciliklerinin çalışmasına hizmet eden toplantılar da, aynı şekilde yasaktan muaftır.
(4) Bunun dışında, 14. maddenin 3 fıkrasının i bendinde tarif edilmiş olan kişilerden birden fazlasının ev dışında bir arada bulunması da, 1. fıkradaki yasağın kapsamına girmez. Ayrıca 10 kişiye kadar katılımcının, zorunlu olduğu durumlarda özel veya aile ortamlarında etkinlik yapması veya bir araya gelmesi de, 1. fıkradaki yasağın kapsamı dışındadır. Özellikle ölüm yatağındakilerin yanında ve cenaze törenlerinde yer almak bu düzenlemenin kapsam alanındadır.
(5) Özellikle toplu taşımacılık alanında olmak üzere, bu yönetmelikte izin verilmiş olan faaliyetler esnasında ortaya çıkan ve kaçınılması mümkün olmayan bir araya gelişler ve kalabalıklar da aynı şekilde 1. fıkradaki yasağın kapsamı dışındadır.
(6) 4. fıkrada tarif edilmiş olan yasak kapsamı dışında tutulan etkinlikler ve bir araya gelişlerde hazır bulunan kişilere ilişkin olarak, şu bilgilerin yer aldığı bir katılımcı listesi tutulmak zorundadır: Adı ve soyadı, tam adresi ve telefon numarası. Katılımcı listesinin, etkinlikten sonra en az dört hafta boyunca muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde yetkili resmi makama eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
(7) 20 kişiye kadar katılımcının yer aldığı açık hava etkinlikleri için, özel durumlarda ve başvuru yapılması halinde, eğer enfeksiyondan koruma hukuku açısından uygun bulunursa, toplantıların düzenlenmesinden sorumlu resmi daire 1. fıkradaki yasaktan muaf tutarak istisnai bir izin verebilir. Yetkili Sağlık Dairesi bu durumlarda, uzmanlık alanıyla ilgili olarak 1. fıkra uyarınca alınacak kararlara ortak edilmek zorundadır.

§ 2 Besondere Arten von Gewerbebetrieben

(1) Gewerbebetriebe der folgenden Arten im Sinne der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1746) geändert worden ist, dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden: Tanzlustbarkeiten, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Unternehmen.

(2) Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

(3) Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Bildungseinrichtungen in öffentlicher und privater Trägerschaft dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

(4) Prostitutionsgewerbe im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet werden, noch ihre Dienste außerhalb ihrer Betriebsstätte erbringen. Die Erbringung sexueller Dienstleistungen mit Körperkontakt ist untersagt.

(5) Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet werden noch ihre Dienste anbieten. Das gilt nicht für medizinisch notwendige Behandlungen.

(6) Gewerbliche Ausflugs- und Stadtrundfahrten dürfen nicht stattfinden.

Madde 2 – Ticari kurumların özel türleri

(1) Son olarak 22 Kasım 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1746) 15. maddesiyle değiştirilen, 22 Şubat 1999 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Faaliyet Yönergesi (BGBl. I S. 202) uyarınca ticari işletme olarak tarif edilmiş olan şu işletme türlerinin halkın kullanımına açılması yasaktır: Dans edilen eğlence mekanları, fuarlar, sergiler, özel pazarlar, oyun salonları, kumarhaneler, bahis büroları ve benzeri kurumlar.
(2) Yapı Kullanım Yönetmeliği’nin 21 Kasım 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan nüshasında (BGBl. I S. 3786) tarif edilmiş olan eğlence mekanlarının halkın kullanımına açılması yasaktır.
(3) Sinemaların, tiyatroların, konser mekanlarının, müzelerin ve kamu veya özel kurumlar tarafından işletilen benzeri eğitim kurumlarının halkın kullanımına açılması yasaktır.
(4) 20 Kasım 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1626) 57. maddesiyle değiştirilen, 21 Ekim 2016 tarihli Fahişeleri Koruma Yasası’nda (BGBl. I S. 2372) tarif edilmiş olan fuhuş mekanlarının hem halkın kullanımına açılması, hem de hizmetlerini bu işletmeler dışında sunmaları yasaklanmıştır. Vücut temasının olduğu cinsel hizmetlerin sunulması yasaktır.
(5) Kuaförler, güzellik salonları, masaj salonları, dövme stüdyoları gibi hizmetler sunan ve benzeri işletmelerin hem halkın kullanımına açılması, hem de hizmetlerini bu işletmeler dışında sunmaları yasaklanmıştır. Bu, tıbbi açıdan gerekli uygulamalar açısından geçerli değildir.
(6) Ticari olarak sunulan geziler ve şehir turlarının yapılmasına izin verilmez.

§ 3 Gaststätten und Hotels

1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, inklusive Shisha-Bars, dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Sie dürfen Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. Für die Abholung, auch durch Lieferdienste, sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Sicherung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen bei Warteschlangen zu treffen.

(2) Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sowie Betreiber von Ferienwohnungen dürfen keine touristischen Übernachtungen anbieten.

(3) Kantinen für Betriebsangehörige sowie für Angehörige von Bundeswehr und Polizei dürfen nur betrieben werden, wenn geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Sicherung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen getroffen werden.

Madde 3 – Lokantalar ve oteller

(1) Son olarak 10 Mart 2017 tarihli yasanın (BGBl. I S. 420) 14. maddesiyle değiştirilen ve 20 Kasım 1998 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lokantalar Yasası’nda tarif edilmiş olan lokantaların halkın kullanımına açılması yasaktır ve nargile cafeler de bu yasak kapsamındadır. Bu işletmelerin yemek ve içecekleri sadece paket servisi veya evlere servis şeklinde sunmalarına izin verilmiştir. Evlere dağıtım yapan özel şirketler de dahil olmak üzere, paket yemeklerin teslim edildiği durumlarda da, mekâna girişin yönetilmesi ve bekleme kuyruklarındaki kişiler arasında 1,5 metrelik mesafenin güvenceye alınması gibi uygulamalarla hijyen konusunda uygun önlemlerin alınması gerekir.
(2) Oteller ve diğer ağırlama mekanları ile pansiyon işletenlerin turistik amaçlı geceleme hizmeti sunması yasaktır.
(3) İşletmelerde çalışanlarla Federal Ordu ve Polis Teşkilatı’nın mensuplarına hizmet sunan kantinlerin işletilmesine ancak, mekâna girişin yönetilmesi ve bekleme kuyruklarındaki kişiler arasında 1,5 metrelik mesafenin güvenceye alınması gibi uygulamalarla hijyen konusunda uygun önlemlerin alındığı durumlarda izin verilir.

§ 3a Einzelhandel

(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungsgesetzes vom 14. November 2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 (GVBl. S. 467) geändert worden ist, dürfen nicht geöffnet werden.

(2) Ausgenommen vom Verbot nach Absatz 1 ist der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließlich Spätverkaufsstellen, Abhol- und Lieferdienste, Wochenmärkte mit Beschränkung auf die für den Einzelhandel in dieser Verordnung zugelassenen Sortimente, Apotheken, Einrichtungen mit Sanitätsbedarf sowie zum Erwerb von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Tankstellen, Waschsalons, Reinigungen, der Zeitungsverkauf und Buchhandel, Einzelhandel für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf, Fahrradgeschäfte, Handwerk und Handwerkerbedarf und Großhandel.

(3) Bei der Öffnung der in Absatz 2 genannten Einrichtungen sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Sicherung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen bei Warteschlangen zu treffen.

Madde 3a – Perakende ticaret

(1) Son olarak 13 Ekim 2010 tarihli yasayla (GVBl. S. 467) değiştirilen, Berlin’de Mağazaların Açılış Saatlerini Düzenleyen Yasa’da tarif edilmiş olan satış mağazalarının açılması yasaktır.
(2) Büfeler (Späti) de dahil olmak üzere, gıda maddeleri ve içecek satan perakende satış mağazaları, paket ve eve teslimat hizmeti sunan yemek dağıtım şirketleri, işbu yönetmelikle perakende satışına izin verilmiş olan ürün paletiyle sınırlanmış semt pazarları, eczaneler, sağlık ürünleriyle işitme cihazı ve gözlük satan mağazalar, kişisel bakım marketleri [Drogerie], benzin istasyonları, çamaşır yıkama salonları, kuru temizlemeciler, gazete bayileri ve kitapçılar, inşaat ve bahçecilik malzemeleriyle evcil hayvan ihtiyaçlarını satan dükkanlar, bisikletçiler, el zanaatkarları ile onların ihtiyaçlarını satan mağazalar ve ayrıca toptancılar 1. fıkradaki yasağın kapsamı dışındadır.
(3) 2. fıkrada adı geçen kuruluşlar açılırken, mekâna girişin yönetilmesi ve bekleme kuyruklarındaki kişiler arasında 1,5 metrelik mesafenin güvenceye alınması gibi uygulamalarla hijyen konusunda uygun önlemlerin alınması gerekir.

§ 4 Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetrieb

(1) Der Betrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Saunen, Dampfbädern, Sonnenstudios, Solarien u. ä. wird untersagt.

(2) Ausnahmen von der Untersagung nach Absatz 1 können in besonders begründeten Einzelfällen ausschließlich durch schriftliche Genehmigung der für Sport zuständigen Senatsverwaltung zugelassen werden. Dies gilt insbesondere für

a) den Trainingsbetrieb von Kaderathletinnen und -athleten, u.a. in Vorbereitung auf nationale und internationale Wettkämpfe, wenn die beantragten Trainingseinheiten für die Vorbereitung zwingend erforderlich sind,
b) den Sportbetrieb mit Tieren, soweit dieser im Hinblick auf das Tierwohl zwingend erforderlich ist
c) den Trainingsbetrieb von Bundesligateams und vergleichbaren Teams und Einzelsportlern und -sportlerinnen.

(3) Soweit für die Vergabe der öffentlichen Sportanlage vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine andere Vergabestelle des Landes Berlin zuständig war, wird die für Sport zuständigen Senatsverwaltung diese bei der Entscheidung über eine Ausnahme beteiligen.

Madde 4 – Havuzlar, spor tesisleri ve spor faaliyetleri

(1) Kamu veya özel kişiler tarafından işletilen bütün spor tesislerinde, yüzme havuzlarında, fitness salonlarında, saunalarda, buharlı hamamlarda, solaryumlarda vb. kurumlarda her türlü faaliyeti yasaktır.
(2) Haklı gerekçelerin bulunduğu tekil durumlarda, sadece spordan sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın yazılı izni alınarak, 1. fıkrada belirtilen yasaktan muaf tutma suretiyle, kimi etkinliklerin gerçekleştirilmesi için istisna uygulanabilir. Bu uygulama özellikle,
a) kadrolu sporcuların ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlık vb. için sürdürmek istedikleri antrenman faaliyetlerinin, talep edilen antrenmanların hazırlık için zorunlu olduğu koşullar,
b) hayvanlarla birlikte gerçekleştirilen ve hayvan sağlığı açısından mutlaka zorunlu olduğu koşullar,
c) Bundesliga ekipleriyle benzeri ekiplerin antrenman faaliyetleri için zorunlu olduğu koşullar
için geçerlidir.
(3) İşbu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kamu spor tesislerinin dağıtımdan Berlin Eyaleti’nin herhangi başka bir dairesinin yetkili olduğu vakalarda, Spordan Sorumlu Eyalet Bakanlığı yukarıda tesislerin dağıtımı konusunda alacağı kararlarına, söz konusu yetkili makamı ortak edecektir.

2. Teil Bestimmungen für Krankenhäuser und Pflegeheime, für Leistungen der Eingliederungshilfe sowie für Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII und ähnliche Einrichtungen

2. Bölüm Hastaneler, bakım yurtları, yanı sıra Uyum Yardımı [Eingliederungshilfe], ayrıca Sosyal Yardım Kitabı’nın XII. cildinin 8. kısmı [8. Kapitel des SGB XII] uyarınca verilen yardımlar ve benzeri kurumlara dair yönergeler

§ 5 Krankenhäuser

(1) Krankenhäuser im Sinne des Landeskrankenhausgesetzes vom 18. September 2011 (GVBl. S. 483), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 02.02.2018 (GVBl. S. 160) geändert worden ist, die an der Notfallversorgung teilnehmen, müssen, soweit medizinisch vertretbar, grundsätzlich alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe aussetzen, soweit dadurch personelle und sonstige Kapazitäten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 oder Verdacht hierauf freigesetzt werden können. Die gleiche Pflicht trifft die übrigen Krankenhäuser ab dem 25. März 2020.

(2) Krankenhäuser haben die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um ihr ärztliches und pflegerisches Personal unverzüglich auf dem Gebiet der Intensivpflege mit Beatmungseinheiten und der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 oder Verdacht hierauf zu schulen.

(3) Krankenhäuser müssen, soweit medizinisch vertretbar, ihre personellen und sonstigen Ressourcen schwerpunktmäßig für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 oder Verdacht hierauf einsetzen.

Madde 5 – Hastaneler

(1) Son olarak 02.02.2018 tarihli yasanın (GVBl. I S. 160) 15. maddesiyle değiştirilen, 18 Eylül 2011 tarihli Eyalet Hastaneler Yasası’nda (GVBl. S. 483) tarif edilmiş olan ve acil durumlarda halkın sağlık ihtiyaçlarının karşılanması görevini üstlenmesi gereken hastanelerin, COVİD-19 tanısı konan veya şüphesi bulunan hastaların tedavisi için gerekli eleman ve diğer kapasitelerin açığa çıkarılabilmesi için gerektirdiği durumlarda, tıbbi koşullar elverdiği ölçüde, prensip olarak önceden planlanması mümkün olan bütün hasta kabullerini, ameliyatları ve müdahaleleri durdurmaları gerekmektedir. Aynı yükümlülük, 25 Mart 2020 tarihinden itibaren geri kalan bütün diğer hastaneler için de geçerli olacaktır.
(2) Hastaneler, doktor ve hasta bakıcı personelini, COVİD-19 tanısı konan veya şüphesi bulunan hastaların suni solunum üniteleriyle yoğun bakım koşullarında tedavisi konusunda eğitmek üzere derhal gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
(3) Hastanelerin, tıbbi koşullar elverdiği ölçüde, personel ve diğer kaynaklarını ağırlıklı olarak COVİD-19 tanısı konan veya şüphesi bulunan hastaların tedavisi için görevlendirmeleri gerekmektedir.

§ 6 Besuchsregelungen

(1) Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 keinen Besuch empfangen.

(2) Kinder unter 16 Jahren und Schwerstkranke dürfen einmal am Tag von einer Person für
eine Stunde Besuch empfangen, allerdings nicht von Menschen mit Atemwegsinfektionen.

(3) Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und besonderen Wohnformen im Sinne des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789) geändert worden ist, dürfen einmal am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfangen, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren oder von Menschen mit Atemwegsinfektionen.

(4) Patientinnen und Patienten in Einrichtungen der Sterbebegleitung sowie Bewohnerinnen und Bewohner von solchen Einrichtungen und Schwerstkranke und Sterbende unterliegen keinen Beschränkungen für den Empfang von Besuch.

(5) Gebärende dürfen sich zur Geburt in einem Krankenhaus von einer Person eigener Wahl begleiten lassen. Neugeborene und deren Mütter dürfen einmal am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfangen, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren, ausgenommen Geschwister des Neugeborenen, oder von Menschen mit Atemwegsinfektionen.

(6) Besuche von mit der Seelsorge betrauten Personen sind, gegebenenfalls unter Auferlegung erforderlicher Verhaltensmaßregeln, stets zulässig.

Madde 6 – Ziyaret düzenlemeleri

(1) Hastanelerde yatan hastaların, 2. fıkrada belirtilen koşullar dışında ziyaretçi kabul etmeleri yasaklanmıştır.
(2) 16 yaşından küçük hastalarla ağır hasta olanlar, günde bir defa ve bir saatliğine, bir kişi tarafından ziyaret edilebilir. Ancak ziyaretçilerin solunum yolları hastalıkları taşımaması gerekir.
(3) Bakım yurtlarının sakinleri ve özellikle, son olarak 14 Aralık 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 2789) 8. maddesiyle değiştirilen 23 Aralık 2016 tarihli Sosyal Kanun Kitabı’nın (BGBl. I S. 3234) 9. cildinde tarif edilmiş olan diğer özel barınma yurtlarında kalanlar, günde bir defa bir kişi tarafından ziyaret edilebilirler. Ancak ziyaretçilerin 16 yaşından küçük veya solunum yolları hastası kişiler olmaması gerekir.
(4) Ölüm yatağındakilere refakat hizmeti sunan kurumlarda yatan hastalarla bu tür kurumlarda kalan sakinler ve ağır hastalar, ayrıca ölmek üzere olanlar, ziyaretçi kabulü konusunda sınırlamaya tabi değildir.
(5) Doğum yapmak üzere olanlar, kendi seçtikleri bir refakatçi eşliğinde hastanelere gidebilirler. Yenidoğanlar ve anneleri günde bir defa ve bir saatliğine, bir kişi tarafından ziyaret edilebilir. Ancak ziyaretçilerin, yenidoğanın kardeşleri dışında, 16 yaşından küçük olmaması veya solunum yolları hastası kişiler olmaması gerekir.
(6) Ruhani destek vermekle görevli kişilerin yapacağı ziyaretler de, gerekli özel davranış kurallarına uyulması şartıyla, her zaman mümkündür.

§ 7 Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege

(1) Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege im Sinne des Elften Buchs Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. März 2020 (BGBl. I S. 604) geändert worden ist, dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht für den Pflegebetrieb geöffnet werden.

(2) Einrichtungen der in Absatz 1 bezeichneten Art können einen eingeschränkten Betrieb für eine Notbetreuung von Pflegebedürftigen anbieten, deren Angehörige eine berufliche Tätigkeit ausüben, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens insbesondere im Bereich der Gesundheit, Pflege, der öffentlichen Sicherheit und Versorgung erforderlich ist oder für solche Fälle in denen eine Betreuung pflegefachlich erforderlich ist und nicht anderweitig sichergestellt werden kann.

Madde 7 – Gündüz ve gece bakım kuruluşları

(1) Son olarak 23 Mart 2020 tarihli yasanın (BGBl. I S. 604) 10. maddesiyle değiştirilen Sosyal Kanun Kitabı’nın 11. cildinde ve Sosyal Bakım Sigortası’nda (26 Mayıs 1994 tarihli yasanın 1. maddesi, BGBl. I S. 1014, 1015 ) tarif edilmiş olan gündüz ve gece bakım kuruluşlarının, 2. fıkrada belirtilen koşullar dışında bakım hizmeti vermek üzere açılması yasaktır.
(2) 1. fıkrada belirtilen kuruluşlar, aile yakınları kamusal yaşamın ayakta tutulması için gerekli bir meslekte, özellikle sağlık, bakım, kamu güvenliğinin ve kamu ihtiyaçlarının karşılanması alanlarında çalışan personel ise, bakıma muhtaç olanlar için bir nöbetçi bakım hizmeti sunmak üzere sınırlı kapsamda faaliyet gösterebilir. Aynı durum, uzman bakıcılığın gerekli olduğu ve bakım ihtiyacının başka türlü giderilemediği vakalar için de geçerlidir.

§ 7a Bestimmungen für Leistungen der Eingliederungshilfe und für Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII

(1) Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderungen (dies umfasst die Leistungstypen BFBTS, TSHIV und TBTSB) und Angebote anderer Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789) geändert worden ist, dürfen nicht geöffnet werden, soweit es sich nicht um eine Notbetreuung von Menschen mit Behinderungen handelt,

  1. für die es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt (z.B. durch Angehörige, in ambulanten oder besonderen Wohnformen),
  2. deren Angehörige eine berufliche Tätigkeit ausüben, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens insbesondere im Bereich der Gesundheit, Pflege, der öffentlichen Sicherheit und Versorgung erforderlich ist oder
  3. für die im Einzelfall die Betreuung für die Stabilisierung des Gesundheitszustandes dringend erforderlich ist.

Von Satz 1 erster Halbsatz ausgenommen sind Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die im Zusammenhang mit medizinischen und/oder pflegerelevanten Produkten Leistungen oder Unterstützungsarbeiten erbringen oder durchführen; hierzu zählen auch Wäschereien. Ebenso von Satz 1 ausgenommen sind solche Betriebsbereiche von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die der Versorgung mit Speisen in medizinischen und/oder pflegerelevanten Einrichtungen dienen. Die Träger, die die Notbetreuung nach Satz 1 durchführen und die Träger der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die von Satz 1 ausgenommen sind, haben in allen Fällen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten und Nahkontakte so weit wie möglich verhindert werden.

(2) Leistungserbringer mit Vereinbarungen nach § 123 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch oder § 75 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789) geändert worden ist, sind zur Abwendung von Gefahren für Mitarbeitende und Leistungsberechtigte befugt, das Personal abweichend von den Leistungsvereinbarungen einzusetzen. Die Grundversorgung der Leistungsberechtigten ist sicherzustellen. Durch eine erhebliche Reduzierung des Betreuungsumfangs in einzelnen Leistungsangeboten freiwerdendes Personal ist von den Leistungserbringern in anderen Angeboten zum Einsatz zu bringen, um dort die Versorgung sicherzustellen.

Madde 7a – Uyum Yardımı [Eingliederungshilfe] ve ayrıca Sosyal Yardım Kitabı’nın XII. cildinin 8. kısmı [8. Kapitel des SGB XII] uyarınca verilen yardımlara yönergeler

(1) Engelli insanların çalıştığı atölyelerin, engelli insanlara destek sunan Günlük Teşvik kurumlarının [Tagesförderstätten] (bu, BFBTS, TSHIV ve TBTSB tip yardımları kapsar) ve son olarak 14 Aralık 2019 tarihli yasanın 8. maddesiyle değiştirilen 23 Aralık 2016 tarihli Sosyal Kanun Kitabı’nın 9. cildinin 60. maddesinde (BGBl. I S. 3234) tarif edilmiş olan ve engellilere hizmetler sunan diğer kurumların açılması yasaktır. Engellilerin bakımının yapıldığı nöbetçi hizmet sunulan aşağıdaki durumlar, bu yasağın kapsamı dışındadır ve şu engelli grupları için geçerlidir:
1. başka bakım olanağı yoksa (örneğin aile yakınları, seyyar bakım veya gruplar halinde yaşadıkları özel konutlar gibi olanaklar),
2. aile yakınları kamusal yaşamın ayakta tutulması için gerekli bir meslekte, özellikle sağlık, bakım, kamu güvenliğinin ve kamu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili görevlerde çalışan personel ise veya
3. özel durumlarda bakımları, sağlık durumlarını stabilize etmek için mutlaka gerekli ise.
Engellilere tıbbi ve/veya bakımla ilgili ürünler, hizmetler ve destekleyici çalışmalar sunan veya gerçekleştiren engelli atölyeleri, 1. fıkranın 1. bendinde yer alan yasaktan muaf tutulmuştur. Bunların arasında çamaşırhaneler de yer almaktadır. Tıbbi ve bakım kurumlarının yemek ihtiyacının karşılanması konusunda faaliyet gösteren engelli atölye bölümleri de, aynı şekilde 1. fıkradaki yasaktan muaftır. 1. bent uyarınca, engellilere yönelik nöbetçi bakım hizmeti sunan atölyeler, söz konusu durumlarda mesafe bırakma ve hijyen kurallarına uyulmasını güvence altına almak suretiyle, mümkün olduğu ölçüde yakın teması engellemekle yükümlüdür.
(2) Sosyal Kanun Kitabı’nın 123. maddesi veya son olarak 14 Aralık 2019 tarihli yasanın (BGBl. I S. 2789) 11. maddesiyle değiştirilen Sosyal Kanun Kitabı’nın sosyal yardımı düzenleyen 9. cildinin 75. maddesi uyarınca yapılan anlaşma çerçevesinde bakım hizmeti sunan kurumlar, çalışan ve hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişileri tehlikelere karşı korumak üzere personelini imzaladıkları anlaşmanın çerçevesi dışına çıkarak farklı işlerde görevlendirmeye yetkilidir. Ancak hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesini güvence altına almakla yükümlüdür. Bakım hizmetinin kapsamı büyük oranda daraltılarak açığa çıkarılan personel gücünün, bakım hizmeti sunan kurumlar tarafından oralardaki temel ihtiyaçların karşılanmasını güvence altına almak üzere başka alanlarda görevlendirilmesi gerekir.

3. Teil Bestimmungen für Schulen und Bildungseinrichtungen nach dem Schulgesetz und für Tageseinrichtungen und Angebote der Kindertagespflege nach dem Kindertagesförderungsgesetz

3. Bölüm – Okullar ve eğitim kurumları ile günlük bakım kurumlarına ve Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası çerçevesinde sunulan imkanlara dair yönergeler

§ 8 Schulen und Bildungseinrichtungen nach dem Schulgesetz, Tageseinrichtungen und Angebote der Kindertagespflege nach dem Kindertagesförderungsgesetz

(1) Öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges und der Angebote der ergänzenden Förderung und Betreuung, Volkshochschulen, Musikschulen, Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Fahrschulen, Gartenarbeitsschulen sowie freie Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. April 2019 (GVBl. S. 255) geändert worden ist, sowie Tageseinrichtungen und Angebote der Kindertagespflege im Sinne des Kindertagesförderungsgesetzes vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 702) geändert worden ist, dürfen vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 nicht für den Lehr- bzw. Betreuungsbetrieb geöffnet werden.

(2) Prüfungen dürfen durchgeführt werden, sofern hierbei ein Abstand zwischen den anwesenden Personen von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist.

(3) Einrichtungen der in Absatz 1 bezeichneten Art können einen eingeschränkten Betrieb für eine Notbetreuung von Kindern von Eltern anbieten, deren berufliche Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens insbesondere im Bereich der Gesundheit, Pflege, der öffentlichen Sicherheit und Versorgung erforderlich ist. Über die Auswahl der Einrichtungen, mit Ausnahme der Tageseinrichtungen und Angebote der Kindertagespflege nach dem Kindertagesförderungsgesetz, entscheidet die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung. Eine Notbetreuung in den Tageseinrichtungen und Angeboten der Kindertagespflege soll grundsätzlich in allen Tageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen angeboten werden; näheres hierzu regelt die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung.

Madde 8 – Okul Yasası çerçevesinde okullar ve eğitim kurumları, günlük çocuk bakım kurumları ve Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası çerçevesinde sunulan imkanlar

(1) Dışarıdan eğitim veren kurumlar da dahil olmak üzere, kamu okulları ile özel kurumlar tarafından işletilen okullar ve tamamlayıcı eğitim destek ve bakım programları, halk yüksek okulları, müzik okulları, gençlik sanat okulları, gençlik trafik okulları, sürücü kursları, bahçecilik meslek okulları ve yanı sıra, son olarak 09 Nisan 2019 tarihli yasanın (GVBl. S. 255) 1. maddesiyle değiştirilen 26 Ocak 2004 tarihli Okul Yasası’nda (GVBl. S. 26) tarif edilmiş olan tam günlük eğitim kurumları, yanı sıra son olarak 19 Aralık 2017 tarihli yasanın (GVBl. S. 702) 1. maddesiyle değiştirilen 23 Haziran 2005 tarihli Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası’nda (GVBl. S. 26) tarif edilmiş olan tam günlük çocuk bakım kuruluşlarının, 2. ve 3. fıkralarda belirtilen durumlar dışında eğitim ve bakım faaliyetleri sunmak üzere açılmaları yasaktır.
(2) Ortamda bulunan kişiler arasında en az 1,5 metrelik mesafenin korunmasının mümkün olduğu koşullarda sınavlar gerçekleştirilebilir.
(3) 1. fıkrada belirtilen kuruluşlar, ebeveynleri kamusal yaşamın ayakta tutulması için gerekli bir meslekte, özellikle sağlık, bakım, kamu güvenliğini ve kamu ihtiyaçlarının karşılanması alanlarında çalışan personel ise, çocuklar için bir nöbetçi bakım hizmeti sunmak üzere sınırlı kapsamda faaliyet gösterebilir. Çocuklar İçin Tam Günlük Bakım Kuruluşları Yasası uyarınca çocuklara günlük bakım hizmeti sunan kurumlarla bu kurumların sunduğu imkanlar dışında, bu hizmeti verecek kurumlar, Eğitimden Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Çocuklara günlük bakım hizmeti sunan kurumlarla bu kurumların sunduğu imkanlar açısından bir nöbetçilik hizmetinin prensip olarak bütün günlük bakım kurumlarında ve bakım yurtlarında verilmesi hedeflenmektedir; bu konuda daha ayrıntılı düzenleme, Gençlik ve Aileden Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır.

§ 9 Gesundheits- und Pflegefachschulen und sonstige Einrichtungen der Berufsausbildung

(1) Gesundheits- und Pflegefachschulen sowie sonstige Einrichtungen der Berufsausbildung dürfen nicht für den Lehrbetrieb geöffnet werden.

(2) § 8 Absatz 2 gilt entsprechend.

Madde 9 – Sağlık ve bakım meslek okulları ve meslek eğitim veren diğer kuruluşlar

(1) Sağlık ve bakım meslek okulları ile meslek eğitimi alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşların eğitim faaliyetleri sunmak üzere açılmaları yasaktır.
(2) 8. maddenin 2. fıkrası, bu madde için de geçerlidir.

4. Teil Bestimmungen für Einrichtungen im Bereich Wissenschaft und Forschung

4. Bölüm – Bilim ve araştırma alanındaki kurumlara dair yönergeler

§ 10 Hochschulen

(1) Staatliche, private und konfessionelle Hochschulen einschließlich ihrer Einrichtungen dürfen nicht für den Präsenzlehrbetrieb und nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

(2) Prüfungen dürfen durchgeführt werden, sofern hierbei ein Abstand zwischen den anwesenden Personen von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist.

Madde 10 – Yüksekokullar

(1) Devlet, özel ve dini yüksekokullarla onlara bağlı kurumların, mevcudiyet zorunluluğu bulunan eğitim faaliyetleri ve halkın kullanımı için açılması yasaklanmıştır.
(2) Söz konusu ortamda bulunan kişiler arasında asgari 1,5 metrelik mesafenin güvence altına alınabildiği durumlarda sınavların yapılmasına izin verilmiştir.

§ 11 Bibliotheken

Bibliotheken dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Onlinedienste können angeboten werden.

Madde 11 – Kütüphaneler

Kütüphanelerin halkın kullanımına açılması yasaklanmıştır. Online hizmetlerin sunulmasına izin verilmiştir.

§ 12 Mensen

Mensen des Studierendenwerkes dürfen nicht geöffnet werden.

Madde 12 – Yemekhaneler

Öğrenci İşleri’ne ait yemekhanelerin açılması yasaklanmıştır.

§ 13 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Die Regelungen der §§ 10 und 11 gelten entsprechend auch für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Land Berlin, ungeachtet ihrer Rechtsform.

Madde 13 – Üniversitedışı araştırma kuruluşları

10. ve 11. maddelerde adı geçen düzenlemeler, sahip oldukları hukuksal statüden bağımsız olarak Berlin eyaletinde bulunan üniversitedışı araştırma kuruluşları için de geçerlidir.

5. Teil Vorübergehende Kontaktbeschränkungen

5. Bölüm – Geçici temas kısıtlamaları

§ 14 Kontaktbeschränkungen im Stadtgebiet von Berlin

(1) Im Stadtgebiet von Berlin gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779), die zuletzt durch Gesetz vom 22. März 2016 (GVBl. S. 114) geändert worden ist, befindliche Personen haben sich, vorbehaltlich anderweitiger Regelungen dieser Verordnung, ständig in ihrer Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft aufzuhalten. Dies gilt auch für wohnungslose Menschen, soweit sie kommunal oder ordnungsrechtlich untergebracht sind.

(2) Das Vorliegen von Gründen, die das Verlassen der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft nach den Bestimmungen dieser Verordnung erlauben, ist gegenüber der Polizei und den zuständigen Ordnungsbehörden glaubhaft zu machen. Bei jeglichem Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft ist – soweit möglich – ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, sofern sie nicht Ehe- oder Lebenspartnerinnen oder -partner sind oder dem eigenen Haushalt angehören, einzuhalten.

(3) Gründe im Sinne des Absatzes 2 sind insbesondere:

a) die Ausübung beruflicher, mandatsbezogener oder ehrenamtlicher Tätigkeiten, auch an wechselnden Einsatzstellen,
b) die Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen; Blutspenden) sowie der Besuch bei Angehörigen helfender Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist (z. B. Psycho- und Physiotherapeuten),
c) Besorgungen des persönlichen Bedarfs in Verkaufsstellen und Inanspruchnahme von Dienstleistungen mit Ausnahme derjenigen, die nach § 2 bis § 4 untersagt sind,
d) der Besuch bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern und die Wahrnehmung des Sorgerechts oder Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich,
e) der Besuch bei alten oder kranken Menschen oder bei Menschen mit Einschränkungen außerhalb von Einrichtungen; innerhalb von Einrichtungen nur nach Maßgabe von § 6,
f) die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen,
g) die Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im engsten Familien- oder Freundeskreis,
h) das Verlassen und Wiederbetreten des Stadtgebiets von Berlin, sofern es auf direktem Weg von beziehungsweise zu der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft erfolgt,
i) Sport und Bewegung an der frischen Luft, alleine, mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person, ohne jede sonstige Gruppenbildung,
j) Handlungen zur Versorgung und Betreuung von Tieren,
k) die Bewirtschaftung von gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Flächen,
l) der Besuch von Veranstaltungen oder Versammlungen, die nach Maßgabe von § 1 erlaubt oder genehmigt sind,
m) die Teilnahme an Prüfungen,
n) die Wahrnehmung dringend erforderlicher Termine bei Behörden, Gerichten, Rechtsantragsstellen, Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und Notarinnen und Notaren,
o) die Befolgung behördlicher, staatsanwaltschaftlicher oder polizeilicher Vorladungen,
p) die individuelle stille Einkehr in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Häusern anderer Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften.

(4) Bei Aktivitäten nach Absatz 3 i sind Erholungspausen auf fest installierten Sitzgelegenheiten bei Wahrung des Mindestabstands nach Absatz 2 zulässig, auf Wiesen und Freiflächen bei Wahrung eines Mindestabstands von 5 m. Grillen und das Anbieten offener Speisen sind nicht zulässig. Zur Vermeidung von Überfüllungen können Zugangsbeschränkungen für Parks und Grünanlagen festgelegt werden.

Madde 14 – Berlin kent sınırları dahilinde temas kısıtlamaları

(1) Son olarak 22 Mart 2016 tarihli yasayla (GVBl. s. 114) değiştirilen 23 Kasım 1995 tarihli Berlin Anayasası’nın (GVBl. S. 779) 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Berlin kent sınırları dahilinde bulunan şahısların, işbu yönetmelikte tarif edilen diğer farklı düzenlemeler dışında aralıksız olarak konutlarında veya sürekli ikametgahlarında bulunmaları zorunludur. Bu, belediye veya diğer kamusal düzen kurumlarınca yurtlara yerleştirilmiş evsiz kişiler için de geçerlidir.
(2) İşbu yönetmelik uyarınca konutun veya sürekli ikametgahın terk edilmesine izin veren nedenlerin, polis veya kamu düzeni kurumları nezdinde inandırıcı bir şekilde izah edilmesi gerekir. Konut veya sürekli ikametgahın dışında bulunulan sürelerde, kişilerin eğer eşleri veya birlikte yaşadıkları partnerleri veya aynı hanede oturdukları kişiler değilse, başka şahıslarla aralarında – mümkün olduğu müddetçe – en az 1,5 metrelik mesafeyi korumaları gerekir.
(3) 2. fıkrada adı geçen nedenler, özellikle şunlardır:
a) Farklı mekanlarda da sürdürülecek mesleki çalışmalar, seçilmiş veya gönüllü kişi olarak sürdürülen faaliyetler,
b) Tıbbi veya veterinerlik hizmetlerinden yararlanma (örneğin doktora gitme, tıbbi muayene, kan bağışı) ve tıbbi açıdan mutlaka zorunlu olduğu durumlarda, profesyonel destek mesleklerinde faaliyet gösterenlere (psikoterapistler ve fizyoterapistler) yapılan ziyaretler,
c) Kişisel ihtiyaçların satış mağazalarında karşılanması ve 2. ila 4. maddeye kadar olan maddelerde yasaklanmış olanların dışındaki hizmetlerden yararlanma,
d) Evli olunan eşleri veya hayat arkadaşlarını ziyaret ve kişisel alanda velayet ve kişisel görüşme hakkının kullanılması,
e) Yaşlı veya hasta veya mahkeme kararıyla kısıtlı kişileri kurumlar dışında veya 6. maddede tarif edilen sınırlara bağlı kalmak suretiyle kurumlar içerisinde ziyaret etme,
f) Desteğe muhtaç kişilerle reşit olmayanlara refakat etme,
g) Ölüm yatağında yatanlara refakat etme ve ayrıca en yakın aile ve dost çevresinde cenaze törenlerine katılma,
h) Konut veya sürekli ikametgaha giden direkt güzergâh üzerinde bulunduğu durumlarda, Berlin kent sınırlarını terk etme ve tekrar giriş yapma,
i) Tek başına, aynı evde yaşayan aile fertleriyle veya bir kişiyle birlikte ve herhangi bir şekilde grup oluşturmadan temiz havada spor ve hareket yapma,
j) Hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakımının yapılması için gerekli faaliyetlerde bulunma,
k) Bahçecilik ve tarım alanlarının bakımını yapma,
l) 1. madde uyarınca izin verilmiş ve onaylanmış olan etkinlik ve toplantılara katılma,
m) sınavlara katılma,
n) resmi daireler, mahkemeler, hukuksal başvuru mercileri, icra memurları, avukatlar ve noterlerle yapılması gerekli görüşmelere ve randevulara gitme,
o) resmi makamlar, savcılıklar ve polisten gelen celplere uyma,
p) Huzur bulmak amacıyla kiliselere, camilere, sinagoglara ve diğer dini ve dünyevi cemaatlere bireysel ziyaretlerde bulunma.
(4) Madde 3 i’de tarif edilmiş olan faaliyetler sırasında verilen dinlenme molalarında, madde 2’de tarif edilen asgari mesafe korunuyorsa sabitlenmiş oturma banklarında dinlenmek mümkündür. Çayır ve boş alanlarda asgari mesafe 5 metre olmak zorundadır. Mangal yapmak ve paketli olmayan yiyecekler sunmak yasaktır. Kapasiteyi aşan kalabalıkları engellemek üzere, parklara ve yeşil alanlara girişlere kısıtlama getirilebilir.

§ 15 Schulen, Einrichtungen der Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinderbetreuung

Das Aufsuchen von Einrichtungen im Sinne von § 7, § 7a und § 8 ist zum Zwecke der Inanspruchnahme der dortigen Betreuungsangebote und um Menschen, die dort betreut werden, dorthin zu begleiten oder abzuholen zulässig.

Madde 15 – Okullar, bakım, engellilere yardım ve çocuk bakım kurumları

7, 7a ve 8. maddelerde tarif edilmiş olan kurumlara, burada belirtilen amaçlar doğrultusunda, adı geçen yerde tarif edilmiş olan bakım olanaklarından yararlanma ve bakımı yapılan kişilere bu kurumlara gidişlerinde ve dönüşlerinde refakat etmek üzere gidilmesine izin verilmiştir.

§ 16 Persönliche Hilfeleistungen

Zur Hilfeleistung für Menschen, die die in dieser Verordnung bezeichneten Wege nicht selbst zurücklegen oder ihre persönlichen Geschäfte nicht selbst besorgen können, ist die Erledigung der Wege beziehungsweise die Besorgung der Geschäfte durch eine selbstgewählte Hilfsperson zulässig.

Madde 16 – Kişisel yardımlar

İşbu yönetmelikte tarif edilen yolları tek başına gidemeyecek durumda olan veya kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerin, bu işlerin üstesinden gelmek veya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi seçtiği bir yardımcı kişiyi görevlendirmesine izin verilmiştir.

6. Teil Quarantänemaßnahmen

6. Bölüm – Karantina önlemleri

§ 17 Häusliche Quarantäne für Reiserückkehrende

(1) Personen, die auf dem Luftweg am Flughafen Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, gegebenenfalls auch nach Umsteigen an einem Flughafen innerhalb der Bundesrepublik, oder nach Ankunft am Flughafen Berlin-Schönefeld auf dem Landweg in das Stadtgebiet von Berlin einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach ihrer Einreise auf direktem Weg in ihre Wohnung oder gewöhnliche Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr ständig dort aufzuhalten. Personen, auf die die Voraussetzungen nach Satz 1 zutreffen und die keinen über die Durchreise hinausgehenden Aufenthalt im Stadtgebiet von Berlin beabsichtigen, haben das Stadtgebiet von Berlin auf unmittelbarem Weg zu verlassen. Die für Satz 2 erforderliche Durchreise durch das Stadtgebiet von Berlin ist erlaubt. Satz 2 gilt nicht für Personen, die den Flughafen Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ lediglich zum Transit benutzen.

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind verpflichtet, unverzüglich das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen. Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob daneben eine Meldung bei der Hausärztin oder dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst erfolgt.

(3) Für die Zeit der Quarantäne nach Absatz 1 Satz 1 unterliegen die dort genannten Personen der Beobachtung durch das Gesundheitsamt.

(4) Bei Personen nach Absatz 1 Satz 1, deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, der Pflege diplomatischer Beziehungen, der Funktionsfähigkeit des Gesundheits- und Rechtswesens und von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des Bundes und der Länder unabdingbar sind, kann im Rahmen einer Risikoabwägung zwischen der Ansteckungsgefahr und der notwendigen Tätigkeitsaufnahme abgewogen werden, ob für die Dauer des Dienstes und der damit verbundenen Wege von der und in die Wohnung oder von der gewöhnlichen Unterkunft oder in die gewöhnliche Unterkunft von Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz abgesehen werden kann. Dies gilt nur im Falle einer Symptomfreiheit der betroffenen Personen.

(5) Von Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Mitarbeitende von Luftverkehrsunternehmen, die sich im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit außerhalb der Bundesrepublik aufgehalten haben.

(6) Personen nach Absatz 1 sind so weit wie möglich auf geeignetem Weg über die Verpflichtungen nach Absatz 1 sowie die bestehende Meldepflicht nach Absatz 2 zu informieren.

Madde 17 – Seyahatten dönenlerin ev karantinasına girmesi

(1) Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sınırları dışından, bir başka ülkeden havayoluyla gelerek veya Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sınırları dahilindeki bir başka havalimanına ara iniş yaptıktan sonra Berlin-Tegel “Otto Lilienthal” Havalimanı’na inen, veya Berlin-Schönefeld Havalimanı’na indikten sonra karayoluyla Berlin’in kent sınırlarına giriş yapan kişiler, zaman geçirmeden ve direkt olarak konutlarına veya sürekli ikametgahlarına gitmekle ve döndükten sonra 14 günlük süre boyunca bir kez daha terk etmemek kaydıyla buralarda kalmakla yükümlüdürler. İşbu fıkranın 1. cümlesinde tarif edilmiş olan ve sadece transit geçiş yapmak niyetiyle Berlin kent sınırları dahilinde bulunan kişiler, Berlin kent sınırlarını direkt olarak terk etmek zorundadır. İşbu fıkranın 2. cümlesinde tarif edilmiş olan Berlin kent sınırlarından transit geçişlere izin verilmiştir. İşbu fıkranın 2. cümlesi, Berlin-Tegel “Otto Lilienthal” Havalimanı’nı sadece transit geçiş için kullanan kişiler açısından geçerli değildir.
(2) 1. fıkranın 1. cümlesinde tarif edilmiş olan kişiler, derhal kendileri için yetkili Sağlık Dairesi’yle iletişime geçmek ve kendileri açısından 1. fıkranın 1. cümlesinde belirtilen koşulların mevcut olduğuna işaret etmekle yükümlüdür. Aile hekimine veya sağlık sigortalarına bağlı nöbetçi hekimlik hizmetine bu konuda ayrıca bilgi vermiş olmak, bu kişileri söz konusu yükümlülükten kurtarmaz.
(3) 1. fıkranın 1. cümlesi uyarınca burada tarif edilmiş olan kişilerin karantina süresi boyunca Sağlık Dairesi tarafından gözetim altında tutulmaları gerekir.
(4) 1. fıkranın 1. cümlesinde tarif edilmiş olan ve çalışma alanları kamu güvenliği ve düzeninin ayakta kalması, diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi, sağlık ve hukuk sistemiyle halkın yasama düzeyindeki temsilinin, yanı sıra federal ve eyalet düzeyinde hükümet ile idari birimlerin işlerliklerinin devamlılığının sağlanması açısından kaçınılmaz olan kişiler bağlamında, bir risk değerlendirmesi ve bu çerçevede enfeksiyon tehlikesi ve adı geçen görevlerin sürdürülmesi konusunda kıyaslama yapılmalıdır. Bu kapsamda, adı geçen kişilerin bu görevi ifa ederken, konutlarından veya sürekli ikametgahlarından görev alanına gidiş ve gelişlerinde, 1. fıkranın ilgili cümlelerinde ifade edilen yükümlülüklerden muaf tutulup tutulamayacağı gözden geçirilmelidir. Bu, sadece ilgili kişilerin enfeksiyon semptomları göstermediği durumlar için geçerlidir.
(5) Görev icabı Almanya Federal Cumhuriyeti’nin sınırları dışında bulunmuş olan havayolu şirketlerinin çalışanları, 1. fıkranın 1. cümlesinin kapsamı dışında tutulur.
(6) 1. fıkrada tarif edilmiş olan kişiler, mümkün olduğu ölçüde ve uygun yoldan 1. fıkrada tarif edilen yükümlülükler, ayrıca 2. fıkrada tarif edilmiş olan bildirimde bulunma yükümlülüğü hakkında bilgilendirilmelidir.

§ 18 Datenübermittlung

Das für den Bezirk Reinickendorf zuständige Gesundheitsamt übermittelt zur Sicherstellung der Überwachung der häuslichen Quarantäne nach § 17 Absatz 1 Satz 1 die erforderlichen personenbezogenen Daten von betroffenen Rückkehrenden, die auf dem Luftweg am Flughafen Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ in das Stadtgebiet von Berlin einreisen, an das für den Wohnort zuständige Gesundheitsamt. Zu diesem Zweck fordert das Gesundheitsamt Reinickendorf die Luftfahrtunternehmen auf, die bei ihnen vorhandenen personenbezogenen Daten zu den in § 17 Absatz 1 Satz 1 genannten Personen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

Madde 18 – Verilerin aktarılması

Reinickendorf İlçesi için yetkili Sağlık Dairesi, 17. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilmiş olan ev karantinasının izlenmesini güvence altına almak üzere, havayoluyla seyahatten dönerek Berlin-Tegel “Otto Lilienthal” Havalimanı’na indikten sonra Berlin’in kent sınırlarına giriş yapan söz konusu kişilere ait gerekli kişisel verileri, ikametgahlarının bulunduğu adresten yetkili Sağlık Dairesine aktarır. Reinickendorf Sağlık Dairesi bu amaçla havayolu şirketlerinden, ellerinde bulunan 17. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilmiş olan kişilere ait kişisel verileri derhal kendisine sunmasını talep eder.

7. Teil Schlussvorschriften

7. Bölüm – Nihai talimatlar

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die in den §§ 1-4, 6-14 und 17 dieser Verordnung enthaltenen Gebote und Verbote nicht beachtet. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden .

Madde 19 – Kabahatler Kanunu’na yönelik ihlaller

Kasten ve ihmalkarlık sonucu işbu yönetmeliğin 1 ila 4., 6 ila 14. ve 17. maddelerinde tarif edilmiş olan talimatlara ve yasaklara uymayan kişiler, 24 No’lu Enfeksiyon Koruma Yasası’nın [IfSG-Infektionsschutzgesetz] 73. maddesinin 1a fıkrası uyarınca Kabahatler Kanunu’nu ihmal etmiş sayılır. Kabahatler Kanunu’na yönelik ihlaller, 25.000 avroya varan para cezalarıyla cezalandırılır.

§ 20 Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Evaluation

(1) Diese Verordnung tritt am 23. März 2020 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft.

(2) Der Verordnungsgeber wird fortlaufend evaluieren, ob die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung dieser Grundrechtseinschränkungen weiter Bestand haben.

(3) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 17. März 2020, die gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen am 17. März 2020 verkündet wurde, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. März 2020, die ebenfalls gemäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen am 21. März 2020 verkündet wurde, außer Kraft.

Madde 20 – Yürürlüğe girme; yürürlükten kalkma; değerlendirme

(1) İşbu yönetmelik, 3 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girer; 19 Nisan 2020 tarihinin sona ermesiyle birlikte yürürlükten kalkar.
(2) Yönetmeliği kararlaştıran talimat verici makam, temel haklara getirilen bu kısıtlamaları gerektiren koşulların sürüp sürmediğini aralıksız olarak değerlendirecektir.
(3) İşbu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 17 Mart 2020 tarihinde ilan olunan ve son olarak yine aynı şekilde Kanunların ve Kararnamelerin İlanına Dair Yasa’nın 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 21 Mart 2020 tarihinde ilan olunan 21 Mart 2020 tarihli yönetmelikle değiştirilen 17 Mart 2020 tarihli SARS-CoV-2-Engelleme Önlemleri Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

Artikel 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 3. April 2020 in Kraft.

Berlin, den 2. April 2020

Der Senat von Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Dilek Kalayci
Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

2. Madde – Yürürlüğe girme

İşbu yönetmelik 3 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Berlin, 2 Nisan 2020

Berlin Senatosu

Michael Müller
Eyalet Başbakanı

Dilek Kalaycı
Sağlık, Bakım ve Eşitlikten Sorumlu Senatör

© Berlin.de © Berlin.de
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ https://www.berlin.de/corona/tr/oenlemler/yoenetmelik/
Almanca bilmeyen okurlarımız için Almanca metnin karşısına Türkçe metni de tercümeyi kontrol etmeden yükledik.
KADINCA.eu Ekibi – 08.04.2020 – 22:00

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*